Als u uw kind voor onze school wilt aanmelden, dan kan dat zo:

- U vraagt het onderwijs telefonisch of in persoon naar het (voor)aanmeldingsformulier en het toestemmingsformulier gegevensverwerking en levert de ingevulde formulieren in bij IKEC De Waterlelie.
- U wilt eerst nog wat meer weten over het onderwijs van IKEC De Waterlelie en maakt een (telefonische) afspraak met één van de directieleden voor een rondleiding.


In het laatste geval heeft u een gesprek met een directielid en krijgt u een rondleiding door het IKEC. Zo’n rondleiding wordt bij voorkeur afgesproken op een tijdstip dat de school ‘in vol bedrijf’ is, zodat u goed de sfeer kunt proeven en zelf kunt zien hoe de uitleg van het directielid en de uiteenzettingen in de schoolgids in de praktijk gestalte krijgen. Als u dat wenst, kunt u na het gesprek het (voor)aanmeldingsformulier meekrijgen.

Het inleveren van een ingevuld (voor)aanmeldingsformulier betekent niet dat uw kind automatisch wordt geplaatst. Komt uw kind van een andere basisschool, dan zullen wij daar eerst informeren naar het functioneren van uw kind alvorens tot plaatsing over te gaan. Wij brengen met u samen de ondersteuningsbehoefte van u kind in kaart en kijken of wij hieraan tegemoet kunnen komen. Wanneer het onderwijs onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan IKEC De Waterlelie besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.

Ruim voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u bericht of uw kind wel of niet bij ons in het onderwijs geplaatst kan worden. Als uw kind geplaatst wordt, dan kan uw kind gebruik maken van de ‘wenregeling’. Dit houdt in dat uw kind kort voor zijn vierde verjaardag (vanaf 3 jaar en 10 maanden) enkele ochtenden of middagen kan komen wennen (maar nooit meer dan de wettelijk vastgestelde 5 dagdelen). De leerkracht bij wie uw kind in de groep zal worden geplaatst neemt enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, contact met u op.

IKEC De Waterlelie hanteert een aantal voorrangsregels bij het plaatsen van een kind op de aanmeldlijst. Een kind krijgt voorrang wanneer:
- er al een broertje of zusje bij ons onderwijs volgt,
- de ouder werkt bij Panta Rhei of IKEC De Waterlelie,
- het kind in de wijk De Prinsenhof woont,
- het kind gebruik maakt van onze Peuterspeelzaal of kinderdagverblijf,
- ouders specifiek kiezen voor een algemeen toegankelijke basisschool.

Daarnaast kijken we naar het aantal leerlingen in een groep. Bij 25 leerlingen in een leerjaar, zit de groep vol en nemen we geen nieuwe leerlingen meer aan. Voor nieuwe kleuters hanteren we maximaal 28 plekken. We verwijzen u graag naar het aannamebeleid van ons bestuur, waarin ook specifiek ons beleid staat weergegeven: Toelatingsbeleid Panta Rhei.
Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, hanteren we een wachtlijst voor dat jaar.  U kunt hieronder het vooraanmeldingsformulier downloaden, invullen en naar ons versturen of in ons IKEC afgeven. Als u moeite heeft met het invullen van de formulieren, dan kunt u op school om hulp hierbij vragen.

Op dit moment  is er in IKEC DE WATERLELIE alleen PLAATS IN DE INSTROOMGROEPEN voor nieuwkomers korter dan 1 jaar in Nederland tussen de 6-12jaar oud). De andere groepen zitten momenteel vol. Kinderen voor de andere groepen kunnen wel op de wachtlijst geplaatst worden.

Formulier VOORAANMELDING kleuters nog geen 3 jaar
Formulier VOORAANMELDING NIEUWKOMER 22-23